Trang chính Tài Liệu  
  

 

Phần 1

NHỮNG TIÊU CHUẨN ĐỂ HUẤN LUYỆN CLC

 

Part 1

CRITERIA FOR CLC FORMATION

 

 

Nhập đề
 

I. 

CON NGƯỜI ĐỒNG HÀNH
 
A. Để t́m gặp ơn gọi của ḿnh trong Giáo Hội
    
1. Ơn gọi cá nhân
     2. Ơn gọi của Kitô hữu
     3. Ơn gọi đặc biệt của Đồng Hành CLC
     4. Dung mạo của con người Đồng Hành
     5. Để t́m và gặp ơn gọi cá nhân của ḿnh trong Đồng Hành
 
B. Sẵn sàng trước sứ mệnh
 
1. Ư Nghĩa của sứ mệnh
    Sứ mệnh của Chúa Giêsu
Sứ mệnh của Giáo Hội
Chiều kích bí tích
Chiều kích ngôn sứ
Chiều kích sự sống
Mẹ Maria, gương mẫu thi hành sứ mệnh
 2. Môi trường của sứ mệnh Đồng Hành CLC
 3. Phát triển sứ mệnh như thế nào
    Sứ mệnh cá nhân
Sứ mệnh của cộng đoàn
Sứ mệnh chung
 4. T́m gặp sứ mệnh trong Đồng Hành CLC
    Nhận định việc tông đồ
Nhận định việc tông đồ là một thái độ phải có
Những tiêu chuẩn để nhận định việc tông đồ


II. 


CỘNG ĐOÀN ĐỒNG HÀNH CLC
 
A. Tiến tŕnh để trở thành một cộng đoàn ĐH-CLC

B. Những đặc nét của cộng đoàn ĐH-CLC
    
1. Một cộng đoàn "đang được sống"
     2. Một cộng đoàn thi hành sứ mệnh
     3. Một cộng đoàn thế giới
     4. Một cộng đoàn thuộc về Giáo Hội


III. 


CAM KẾT TRONG ĐỒNG HÀNH

A. Lư do để cam kết

B. Cam kết tạm thời
  1. Tiến tŕnh dẫn đến việc cam kết tạm thời
  2. Mục đích và ư nghĩa của cam kết tạm thời
  3. Những phương thức làm cam kết tạm thời

C. Cam kết vĩnh viễn
     Vĩnh viễn
     Công khai

Introduction
 

I. 

 THE CLC PERSON
 
A. To seek and find one's vocation in the Church
   1. Personal vocation
   2. Christian vocation
   3. Specific CLC vocation
   4. Profile of the CLC person
   5. CLC process of formation to seek and find one's individual vocation
 
B. Availability for Mission
 1. Meaning of mission
    The Mission of Jesus
The Mission of the Church
Sacramental dimension of Mission
Prophetic dimension of Mission
Vital dimension of Mission
Mary, model for mission
 2. The CLC Mission field
 3. Development of Mission in CLC
    Individual mission
Group Mission
Common Mission
 4. Finding the Mission in CLC
    Apostolic discernment
Apostolic discernment as a permanent attitude
Criteria for apostolic discernment


II. 


THE CLC COMMUNITY
 
A. The CLC process as a Community

B. Characteristics of the CLC community
    
1. A "lived" commitment
     2. A community in mission
     3. A world community
     4. An ecclesial community


III. 


COMMITMENT IN CLC

A. Reasons for Commitment

B. Temporary Commitment
1. The process leading to Temporary Commitment
2. The purpose and meaning of Temporary Commitment
3. Ways of approaching Temporary Commitment  

C. Permanent Commitment
     Permanent
     Public

  - 1 -1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 38
 

(Bản dịch của LM Trần Đ́nh Nhi)
 
 
 

Đồng Hành | Trang Chính | Tu Đức | Tổ Chức | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tài LiệuNối Kết | Mục Lục |