Linh hồn ti ngợi khen ức Cha, thần tr ti hớn hở vui mừng v Thin Cha, ấng cứu độ ti - Maria Mẹ Thin Cha

 
Trang chnh


Lạy Cha
Xin hy nhận lấy
tất cả tự do, tr khn v cả ch con.
Tất cả những g con c v đang lm chủ.
Cha đ cho con,
nay con xin dng lại cho Cha.
Tất cả l của Cha.
Xin Cha xử dụng hon ton theo tn Ngi.
Lạy Cha,
Xin hy ban cho con tnh yu
v n sủng Cha.
ối với con thế l đủ.
I-Nh 
 

 

 

 


                                                             
                                                                               

 

 
Linh ạo I-Nh  

Huấn ức  


Lối Sống ồng Hnh
 

ường Emmaus 

ức Tin & ời Sống 

Thao Luyện Nhẹ Nhng 

 

        

 

 

 

Đồng Hnh | Trang Chnh | Tu ức | Tổ Chức | Lịch Trinh LT | Bo H | Ti LiệuNối Kết | Mục Lục |