Through the tender compassion of our God, the dawn from on high shall break upon us - Luke 1:78

Trang chính

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

.


Lịch Sử  

Các Vùng  


Các Ban  
 

 
" Đồng Hành-CLC là một cộng đoàn tông đồ, nối kết những giáo dân sống mật thiết với nhau, theo linh đạo thánh I Nhă, thành một thực thể, để đáp lại lời mời gọi phục vụ của Thiên Chúa."

Ơn Gọi của Cộng Đoàn Đồng Hành
 

Vài Đặc nét về Cộng Đoàn Đồng Hành-CLC
•  Phong Trào Đồng Hành - Lịch Sử tóm gọn
•  A brief history of the Vietnamese Companion of Christ
CLCers - what kind of people
 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói với CLC Thế Giới
 Đồng Hành: Cộng Đoàn Đức Mẹ Truyền Tin
 Phát Thanh Ánh Sáng Tin Mừng phỏng vấn cha Élizaldé Thành

 

Vài Sinh Hoạt đặc biệt

2006
Khóa Cura Personalis Đông Bắc và Canada
Khóa Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân
Họp Mặt Vùng Đông Bắc và Canada 2006
Tĩnh Tâm-Họp Mặt Ban Phục Vụ
• LM Đinh Minh Trí, S.J. tân tuyên Úy Cộng Đoàn Đồng Hành-CLC

2005
Kết qủa buổi Họp CLC National Coordinator Council (.doc)
   
Những quyết định mới trong việc điều hành và tổ chức CLC USA.
 Đại Hội Đồng Hành 2005
Cộng Đoàn Đồng Hành tương trợ nạn nhân băo Katrina

2004

H́nh ảnh bầu cử BPV - Tây Nam Tâm t́nh của anh Giao
Họp Mặt Đông Bắc 2004
Miami: Một giai đoạn mới

2003
Họp Mặt Vùng Đông Bắc 2003

Tĩnh Tâm của ban Phục Vụ Phong Trào (EXCO) tại Virginia 
 

Tài Liệu

     •  Ḍng Lịch Sử CĐ Đồng Hành
     •  Ḍng Lịch Sử CLC
    
•  Bản Tin Đồng Hành gia nhập CLC (pdf)
     • 
Nguyên Tắc Căn Bản - General Principles
     •  Đoàn Sủng - Charism
     •  Nội Quy

     •  Quyết Định của Đại Hội ĐH 1999 gia nhập CLC
     •  Đường Hướng Hoạt Động của Cộng Đoàn
           - (English)

• • •

     •  The Stages of Growth in CLC

Nối Kết


 

     •  CLC Thế Giới
     •  CLC USA

Muốn biết ở địa phương của bạn có nhóm Đồng Hành hay không?
Làm cách nào để khời sự một nhóm Đồng Hành?
Xin liên lạc với chúng tôi qua webpal@donghanh.org


• • •
 

 

Đồng Hành | Trang Chính | Tu Đức | Tổ Chức | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tài LiệuNối Kết | Mục Lục |