tuol
Phuc Am Moi Ngay hay Trong Thang
Khach vieng tham ke t ngay 15 thang 4, 1997:
[Viet lu but] [Xem lu but]
Dung dang ch: [VIQR] [VISCII] [VPS] [TCVN] [UNICODE]


Tan c Online la mot chng trnh cua ai Gia nh ong Hanh nham muc ch a Tin Mng cua Chua Kito ti moi ngi Viet qua he thong truyen thong hien ai. Hien nay ch mi thc hien xong phan Tan c cua Lm. Nguyen The Thuan va cua Nhom Gi Kinh Phung Vu , con cac ban dch Viet Ng khac se lan lt c bo tuc.

Tm oan Kinh Thanh vi an ban cua
di dang ch

- theo oan hay cau,
Th du: Mt 5:3-11,6:12,7;Lc 4:42-5:4

- hoac theo ch chnh trong
Th du: thong thai, thong thai & khon ngoan, thong thai | khon ngoan


Cac Sach Tan c

 1. Mt, Matthew, Mattheo, Mattheu
 2. Mk, Mc, Mark, Marco, Macco
 3. Lk, Lc, Luke, Luca
 4. Jn, Ga, John, Yoan, Gioan
 5. Acts, Cv, CongVu
 6. Rom, Rm, Roman, Roma
 7. 1Cor, 1 Cor, 1C, 1Cr, 1 Corinthians, 1Corintho, 1Corinto
 8. 2Cor, 2 Cor, 2C, 2Cr, 2 Corinthians, 2Corintho, 2Corinto
 9. Gal, Gl, Galatians, Galat, Galat
 10. Eph, Ep, Ephisians, Epheso, Ephexo
 11. Phil, Ph, Pl, Phillippians, Philip, Philpphe
 12. Col, Co, Cl, Colossians, Colose, Coloxe
 13. 1Thes, 1 Thes, 1Th, 1Tx, 1 Thesalonians, 1Thessalonike, 1Thexalonica
 14. 2Thes, 2 Thes, 2Th, 2Tx, 2 Thesalonians, 2Thessalonike, 2Thexalonica
 15. 1Tm, 1 Tm, 1 Timothy, 1Timothe
 16. 2Tm, 2 Tm, 2 Timothy, 2Timothe
 17. Ti, Tt, Titus, Tito
 18. Phlm, Phm, Plm, Philemon, Philemon
 19. Heb, Dt, Hr, Hebrews, Hipri, Dothai
 20. Jas, Gc, Yc, James, Giacobe, Yacobe
 21. 1Pt, 1 Pt, 1P, 1Pr, 1 Peter, 2Phero
 22. 2Pt, 2 Pt, 2P, 2Pr, 2 Peter, 2Phero
 23. 1Jn, 1 Jn, 1ga, 1 John, 1Gioan, 1Yoan
 24. 2Jn, 2 Jn, 2ga, 2 John, 2Gioan, 2Yoan
 25. 3Jn, 3 Jn, 3ga, 3 John, 3Gioan, 3Yoan
 26. Jude, Yd, Ydd, Gd, Gdd, Yudda
 27. Rv, Kh, Revelation, KhaiHuyen

Ghi n:
TUOL xin chan thanh ghi n va cam ta Nguyen Van Be Hai tai Uc a bo cong a vao internet tron bo Tan c cua Cha Nguyen The Thuan, va cac Linh Muc Tu S Viet Nam truyen giao tai ai Loan vi bo Tan c cua Nhom Gi Kinh Phung Vu.
Tan c Online
ai Gia nh ong Hanh thc hien