tuol
Phc m Mi Ngy hay Trong Thng
Khch ving thm k t ngy 15 thng 4, 1997:
[Vit lu bt] [Xem lu bt]
Dng dng ch: [VIQR] [VISCII] [VNI] [VPS] [UNICODE]


Tn c Online l mt chng trnh ca i Gia nh ng Hnh nhm mc ch a Tin Mng ca Cha Kit ti mi ngi Vit qua h thng truyn thng hin i. Hin nay ch mi thc hin xong phn Tn c ca Lm. Nguyn Th Thun v ca Nhm Gi Kinh Phng V , cn cc bn dch Vit Ng khc s ln lt c b tc.

Tm on Kinh Thnh vi n bn ca
di dng ch

- theo on hay cu,
Th d: Mt 5:3-11,6:12,7;Lc 4:42-5:4

- hoc theo ch chnh trong
Th d: thng thi, thng thi & khn ngoan, thng thi | khn ngoan


Cc Sch Tn c

 1. Mt, Matthew, Matth, Mtthu
 2. Mk, Mc, Mark, Marc, Mcc
 3. Lk, Lc, Luke, Luca
 4. Jn, Ga, John, Yoan, Gioan
 5. Acts, Cv, CngV
 6. Rom, Rm, Roman, Rma
 7. 1Cor, 1 Cor, 1C, 1Cr, 1 Corinthians, 1Crinth, 1Crint
 8. 2Cor, 2 Cor, 2C, 2Cr, 2 Corinthians, 2Crinth, 2Crint
 9. Gal, Gl, Galatians, Galat, Galt
 10. Eph, Ep, Ephisians, phs, phx
 11. Phil, Ph, Pl, Phillippians, Philip, Philpph
 12. Col, Co, Cl, Colossians, Cls, Clx
 13. 1Thes, 1 Thes, 1Th, 1Tx, 1 Thesalonians, 1Thessalonik, 1Thexalnica
 14. 2Thes, 2 Thes, 2Th, 2Tx, 2 Thesalonians, 2Thessalonik, 2Thexalnica
 15. 1Tm, 1 Tm, 1 Timothy, 1Timth
 16. 2Tm, 2 Tm, 2 Timothy, 2Timth
 17. Ti, Tt, Titus, Tit
 18. Phlm, Phm, Plm, Philemon, Philmn
 19. Heb, Dt, Hr, Hebrews, Hipri, Dothi
 20. Jas, Gc, Yc, James, Giacb, Yacb
 21. 1Pt, 1 Pt, 1P, 1Pr, 1 Peter, 2Phr
 22. 2Pt, 2 Pt, 2P, 2Pr, 2 Peter, 2Phr
 23. 1Jn, 1 Jn, 1ga, 1 John, 1Gioan, 1Yoan
 24. 2Jn, 2 Jn, 2ga, 2 John, 2Gioan, 2Yoan
 25. 3Jn, 3 Jn, 3ga, 3 John, 3Gioan, 3Yoan
 26. Jude, Yd, Ydd, Gd, Gdd, Yudda
 27. Rv, Kh, Revelation, KhiHuyn

Ghi n:
TUOL xin chn thnh ghi n v cm t Nguyen Van Be Hai ti c b cng a vo internet trn b Tn c ca Cha Nguyn Th Thun, v cc Linh Mc Tu S Vit Nam truyn gio ti i Loan vi b Tn c ca Nhm Gi Kinh Phng V.
Tn c Online
i Gia nh ng Hnh thc hin