tuol
Phúc Âm Mỗi Ngày hay Trong Tháng
Khách viếng thăm kể từ ngày 15 tháng 4, 1997:
[Viết lưu bút] [Xem lưu bút]
Dùng dạng chữ: [VIQR] [VISCII] [VNI] [VPS] [TCVN]


Tân Ước Online là một chương trình của Đại Gia Đình Đồng Hành nhằm mục đích đưa Tin Mừng của Chúa Kitô tới mọi người Việt qua hệ thống truyền thông hiện đại. Hiện nay chỉ mới thực hiện xong phần Tân Ước của Lm. Nguyễn Thế Thuấn và của Nhóm Giờ Kinh Phụng Vụ , còn các bản dịch Việt Ngữ khác sẽ lần lượt được bổ túc.

Tìm đoạn Kinh Thánh với ấn bản của
dưới dạng chữ

- theo đoạn hay câu,
Thí dụ: Mt 5:3-11,6:12,7;Lc 4:42-5:4

- hoặc theo chữ chính trong
Thí dụ: thông thái, thông thái & khôn ngoan, thông thái | khôn ngoan


Các Sách Tân Ước

 1. Mt, Matthew, Matthêô, Mátthêu
 2. Mk, Mc, Mark, Marcô, Máccô
 3. Lk, Lc, Luke, Luca
 4. Jn, Ga, John, Yoan, Gioan
 5. Acts, Cv, CôngVụ
 6. Rom, Rm, Roman, Rôma
 7. 1Cor, 1 Cor, 1C, 1Cr, 1 Corinthians, 1Côrinthô, 1Côrintô
 8. 2Cor, 2 Cor, 2C, 2Cr, 2 Corinthians, 2Côrinthô, 2Côrintô
 9. Gal, Gl, Galatians, Galat, Galát
 10. Eph, Ep, Ephisians, Êphêsô, Êphêxô
 11. Phil, Ph, Pl, Phillippians, Philip, Philípphê
 12. Col, Co, Cl, Colossians, Côlôsê, Côlôxê
 13. 1Thes, 1 Thes, 1Th, 1Tx, 1 Thesalonians, 1Thessalonikê, 1Thexalônica
 14. 2Thes, 2 Thes, 2Th, 2Tx, 2 Thesalonians, 2Thessalonikê, 2Thexalônica
 15. 1Tm, 1 Tm, 1 Timothy, 1Timôthê
 16. 2Tm, 2 Tm, 2 Timothy, 2Timôthê
 17. Ti, Tt, Titus, Titô
 18. Phlm, Phm, Plm, Philemon, Philêmôn
 19. Heb, Dt, Hr, Hebrews, Hipri, Dothái
 20. Jas, Gc, Yc, James, Giacôbê, Yacôbê
 21. 1Pt, 1 Pt, 1P, 1Pr, 1 Peter, 2Phêrô
 22. 2Pt, 2 Pt, 2P, 2Pr, 2 Peter, 2Phêrô
 23. 1Jn, 1 Jn, 1ga, 1 John, 1Gioan, 1Yoan
 24. 2Jn, 2 Jn, 2ga, 2 John, 2Gioan, 2Yoan
 25. 3Jn, 3 Jn, 3ga, 3 John, 3Gioan, 3Yoan
 26. Jude, Yd, Ydd, Gd, Gdd, Yudda
 27. Rv, Kh, Revelation, KhảiHuyền

Ghi ơn:
TUOL xin chân thành ghi ơn và cảm tạ Nguyen Van Be Hai tại Úc đã bỏ công đưa vào internet trọn bộ Tân Ước của Cha Nguyễn Thế Thuấn, và các Linh Mục Tu Sĩ Việt Nam truyền giáo tại Đài Loan với bộ Tân Ước của Nhóm Giờ Kinh Phụng Vụ.
Tân Ước Online
Đại Gia Đình Đồng Hành thực hiện