tuol
Phc m Mi Ngy hay Trong Thng
Khch ving thm k t ngy 15 thng 4, 1997:
[Vit lu bt] [Xem lu bt]
Dng dng ch: [VIQR] [VISCII] [VNI] [TCVN] [UNICODE]


Tn Чc Online l mt chng trnh ca i Gia nh ng Hnh nhm mc ch a Tin Mng ca Cha Kit ti mi ngܩi Vit qua h thng truyn thng hin i. Hin nay ch mi thc hin xong phn Tn Чc ca Lm. Nguyn Th Thun v ca Nhm Gi Kinh Phng V , cn cc bn dch Vit Ng khc s ln lܮt ܮc b tc.

Tm on Kinh Thnh vi n bn ca
dܧi dng ch

- theo on hay cu,
Th d: Mt 5:3-11,6:12,7;Lc 4:42-5:4

- hoc theo ch chnh trong
Th d: thng thi, thng thi & khn ngoan, thng thi | khn ngoan


Cc Sch Tn Чc

 1. Mt, Matthew, Matth, Mtthu
 2. Mk, Mc, Mark, Marc, Mcc
 3. Lk, Lc, Luke, Luca
 4. Jn, Ga, John, Yoan, Gioan
 5. Acts, Cv, CngV
 6. Rom, Rm, Roman, Rma
 7. 1Cor, 1 Cor, 1C, 1Cr, 1 Corinthians, 1Crinth, 1Crint
 8. 2Cor, 2 Cor, 2C, 2Cr, 2 Corinthians, 2Crinth, 2Crint
 9. Gal, Gl, Galatians, Galat, Galt
 10. Eph, Ep, Ephisians, phs, phx
 11. Phil, Ph, Pl, Phillippians, Philip, Philpph
 12. Col, Co, Cl, Colossians, Cls, Clx
 13. 1Thes, 1 Thes, 1Th, 1Tx, 1 Thesalonians, 1Thessalonik, 1Thexalnica
 14. 2Thes, 2 Thes, 2Th, 2Tx, 2 Thesalonians, 2Thessalonik, 2Thexalnica
 15. 1Tm, 1 Tm, 1 Timothy, 1Timth
 16. 2Tm, 2 Tm, 2 Timothy, 2Timth
 17. Ti, Tt, Titus, Tit
 18. Phlm, Phm, Plm, Philemon, Philmn
 19. Heb, Dt, Hr, Hebrews, Hipri, Dothi
 20. Jas, Gc, Yc, James, Giacb, Yacb
 21. 1Pt, 1 Pt, 1P, 1Pr, 1 Peter, 2Phr
 22. 2Pt, 2 Pt, 2P, 2Pr, 2 Peter, 2Phr
 23. 1Jn, 1 Jn, 1ga, 1 John, 1Gioan, 1Yoan
 24. 2Jn, 2 Jn, 2ga, 2 John, 2Gioan, 2Yoan
 25. 3Jn, 3 Jn, 3ga, 3 John, 3Gioan, 3Yoan
 26. Jude, Yd, Ydd, Gd, Gdd, Yudda
 27. Rv, Kh, Revelation, KhiHuyn

Ghi n:
TUOL xin chn thnh ghi n v cm t Nguyen Van Be Hai ti c b cng a vo internet trn b Tn Чc ca Cha Nguyn Th Thun, v cc Linh Mc Tu S Vit Nam truyn gio ti i Loan vi b Tn Чc ca Nhm Gi Kinh Phng V.
Tn Чc Online
i Gia nh ng Hnh thc hin