Chúa Nhật 30 Thường Niên
Bài Đọc I: Exodus 22:20-26 II: 1Thessalonians 1:5-10
Phúc Âm
Matthêu 22:34-40

34 Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Xađốc phải câm miệng, thì những người Pharisêu họp nhau lại.
35 Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử Người rằng:
36 "Thưa Thầy, trong sách Luật Môsê, điều răn nào là điều răn lớn nhất?
37 Đức Giêsu đáp: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.
38 Đó là điều răn lớn nhất và điều răn đứng đầu.
39 Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi hãy yêu người thân cận như chính mình.
40 Tất cả Luật Mô sê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy".


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Điều răn trọng nhất là phận sự đối với Thiên Chúa và nhân loại: kính yêu Thiên Chúa, và rồi thương người là tạo vật Thiên Chúa đã dựng nên theo hình ảnh Ngài.


Suy Niệm
  1. Trưóc khi thương ngưòi chúng ta phải kính yêu Thiên Chúa. Từ muôn đời Thiên Chúa đã thương yêu con người, và Ngài ao ước chúng ta đáp lại. Nhìn lại những kinh nghiệm sống của chúng ta, khi chúng ta mở lòng cho tình yêu Thiên Chúa phát triển, thì tình yêu ấy giúp chúng ta thế nào để thương người chung quanh, kể cả những người chúng ta không mấy ưa thích? Kính yêu Thiên Chúa là điều chính yếu cho đời sống nội tâm? Thương người có phải là tác động cần thiết để đo lường sự trung thực của lòng kính yêu Thiên Chúa của chúng ta?
  2. Kính yêu Thiên Chúa có dễ dàng hơn thương người không? Suy niệm lời giảng dạy: "Kính yêu Thiên Chúa trước tiên, rồi thương người".
  3. Suy niệm về lòng kính yêu Thiên Chúa của chúng ta. Phân tách lòng kính yêu Thiên Chúa bằng cách nhận định cách chúng ta thường đáp lại tình yêu của Thiên Chúa - theo ý ta hay theo ý Chúa?
  4. Đức Giêsu dạy chúng ta một cách để thương người: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần làm như thế cho một trong những người anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy" (Mt. 25:40). Làm thế nào chúng ta có thể tìm thấy Chúa Giêsu trong các người chung quanh, kể cả những người chúng ta không ưa thích?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next