Lễ Hiển Linh
Bài Đọc I: Isaiah 60:1-6 II: Ephesians 3:2-3,5-6
Phúc Âm
Matthêu 2:1-12

1 Khi Đức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giêrusalem,
2 và hỏi: "Đức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người"
3 Nghe tin ấy, vua Hêrôđê bối rối, và cả thành Giêrusalem cũng xôn xao
4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế, các kinh sư trong dân lại, và hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu
5 Họ trả lời: "Tại Bê lem, miền Giuđê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng:
6 Phần ngươi, hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ítraen dân Ta sẽ ra đời"
7 Bấy giờ vua Hêrôđê bí mật vời các chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện
8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bêlem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người"
9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đế tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại
10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng
11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình bái lạy Người, rồi mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến
12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hêrôđê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Các nhà chiêm tinh từ khắp thế giới dến bái lạy Chúa, còn Hê-rô-đê chỉ kiếm cớ bái lạy để tìm giết Chúa. Chuyện các nhà chiêm tinh ngoại giáo ở đầu Phúc Âm liên quan trực tiếp tới cảnh kết thúc của Phúc Âm này, khi các môn đệ bái lạy Chúa và Chúa sai các ngài "làm cho muôn dân trở thành môn đệ" (28:17-20).


Suy Niệm
  1. Tôi nhận ra Chúa bằng dấu nàỏ Tôi cảm thấy sao khi nhận ra các dấu ấỵ Rồi tôi làm gì?
  2. Tôi đã tìm và đã thấy Chúa chưa? Ngài ra saỏ Ngài nói gì?
  3. Tôi tặng Chúa lễ vật gì? Chúa phản ứng ra sao?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next