Li.ch Tri`nh Linh Thao |

| DDo^~ Quang Bie^n | Nguye^~n Va(n Bi?nh, CM | Nguye^~n La^m, CSC | DDo^~ Ba' Long, SSS  | Nguye^~n The^' Minh, SJ | Pha.m Co^ng Tha`nh, SJ | Vu~ The^' Toa`n, SJ | DDo^~ Minh Tri', SJ | Nguye^~n Tro.ng Tu+o+'c, SJ | Ngo^ Minh, SJ |


Cha Nguye^~n The^' Toa`n, SJ

Cha Vu~ The^' Toa`n, SJ thuo^.c do`ng Te^n. Mo^.t linh mu.c tre? trung va` dda^`y nhie^.t huye^'t. Nga`i tu+`ng sinh hoa.t nhie^`u na(m vo+'i gio+'i tre?.  Thi'ch u+'ng vo+'i mo.i hoa`n ca?nh, lu+u loa't trong lo^'i die^~n gia?i va` hoa` ddo^`ng vo+'i gio+'i tre? la` nhu+~ng dda(.c ne't cu?a nga`i\.