Tài Liệu
 
NGƯỜI KITÔ-HỮU TRỌN VẸN - Christian Formation
 
 
   
ƠN GỌI KI-TÔ HỮU
Christian Vocation
Sống đời Ki-tô hữu là đáp lại lời mời gọi của Chúa Giê-su đề theo Người
và được biến đổi nhờ Thần Khí của Người ... (Đoàn Sủng #8)
 

Creative Conscience, Sin, Repentance and Conversion - Julian Elizaldé, S.J.
Làm Bạn Đồng hành với Đức Giê-su - Julian Elizaldé, S.J.
Phương Pháp Cầu Nguyện Theo Thánh I-Nhă - Julian Elizaldé, S.J.
Sự Biến Đổi - Vũ Tiến Long
Như Một Lời Mời Khiêu Vũ - Trương Thành Hào
 

   
ƠN GỌI CỘNG ĐOÀN
Communal Vocation
Thành viên CLC sống linh đạo I-Nhă trong cộng đoàn. Nâng đỡ anh chị em
chia xẻ cùng một ơn gọi là động lực cốt yếu ... (Đoàn Sủng #28)
 

Active/Reflective Listening - Ban Huấn Luyện
 

   
ƠN GỌI PHỤC VỤ
Mission
Biết Chúa Ki-tô, yêu mến Người và phục vụ anh chị em Người, đó chính là
yêu mến Người nhiệt t́nh hơn và theo Người gần gũi hơn (Đoàn Sủng #57)
   

 


 

Phục Vụ là Lư Tưởng của I-Nhă - Julian Elizaldé, S.J.
Hiện diện trước SỰ HIỆN DIỆN - Vũ Tiến Long

 


• • •

     Đồng Hành là ai? Tổ Chức | Tài Liệu | Lịch Trinh LT | Báo ĐH | Tập San ComigoMục Lục | Photo Album