Chúa Nhật 2 Mùa Vọng
7 Tháng 12, 2003
Bài Đọc I: Bar 5:1-9 II: Phil 1:4-6,8-11


Phúc Âm
Luca 3:1-6

1 Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Tibêriô, thời Phongxiô Philatô làm tổng trấn miền Giuđê, Hêrôđê làm tiểu vương miền Galilê, người em là Philípphê làm tiểu vương miền Iturê và Trakhonít, Lyxania làm tiểu vương miền Abilên,
2 Khanna và Caiphai làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Dacaria là ông Gioan trong hoang địa.
3 Ông liền đi khắp vùng ven sông Giođan, rao giảng kêu gọi người ta chiỉu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội,
4 như có lời chép trong sách sứ Isaia rằng: Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.
5 Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng.
6 Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.


Chi Tiết Hay


Một Điểm Chính

Gioan Tẩy Giả thúc giục mọi người đến nghe lời ông hãy từ bỏ nếp sống gian tà để quay về với Thiên Chúa .


Suy Niệm

  1. Tại sao sa mạc lại quan trọng hơn các cung điện nơi các địa danh được nêu lên trong đoạn Kinh Thánh hôm nay? Đã có bao giờ có một "sa mạc" trong cuộc sống của tôi chăng?
  2. Sống trong xã hội tân tiến ngày hôm nay, tôi phải từ bỏ những gì để quay trở về?
  3. Chúng ta vừa giống vừa khác Gioan Tẩy Giả ở những điểm gì? Ai đã là những Gioan Tẩy Giả của tôi?


Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next