Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa
Bài Đọc I: Isaiah 42:1-4,6-7 II: Acts 10:34-38
Phúc Âm
Maccô 1:7-11

7 Ông rao giảng rằng: "Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người.
8 Tôi đã làm phép rửa cho anh em nhờ nước; còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần."
9 Hồi ấy, Đức Giê-su từ Na-da-rét miền Ga-li-lê đến, và được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan.
10 Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí tựa chim bồ câu ngự xuống trên mình.
11 Lại có tiếng từ trời phán rằng: "Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con."


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Đức Chúa Cha lên tiếng xác nhận Giê-su từ Na-da-rét là Con Thiên Chúa Chúa Giê-su là Lời mà chúng ta nên lắng nghe.


Suy Niệm
  1. Đặt mình vào vai trò một người đang đứng với đoàn người sám hối tại sông Gio-đan, tôi cảm thấy thế nào khi biết Chúa Giê-su cùng đứng xếp hàng với tôi?
  2. Hôm nay, tôi nghe lời chỉ dạy từ nhiều người. Lời của ai có ảnh hưởng sâu đậm nhất trong các hành động của tôi?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous