Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Bài Đọc I: Exodus 24:3-8 II: Hebrews 9:11-15
Phúc Âm
Mác-cô 14:12-16,22-26

12 Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Đức Giê-su: "Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?"
13 Người sai hai môn đệ đi, và dặn ho.: "Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó.
14 Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn: 'Cái phòng dành cho tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ của tôi ở đâu?'
15 Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng: và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta".
16 Hai môn đệ ra đi. Vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như Người đã nói. Và các ông dọn tiệc Vượt Qua.
22 Cũng đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy".
23 Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này.
24 Người bảo các ông: "Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người.
25 Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày ấy, ngày Thầy được uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa".
26 Hát thánh vịnh xong, Đức Giê-su và các môn đệ ra đi lên núi Ô-liu.


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Chúa Giê-su đã cho các môn đệ được cùng với Người sửa soạn buổi lễ Vượt Qua. Cũng như thế, với món quà chính Thân Thể mình, Người cho chúng ta món ăn để được cùng hợp tác với Người trong chương trình cứu độ.


Suy Niệm
  1. Cách tôi lãnh nhận Mình Thánh Chúa trong Thánh Lễ như thế nào: hân hoan hay thờ ơ? Xin cho tôi ý thức hơn đây là một cuộc gặp gỡ, để tôi ngày càng gần Chúa, ngày càng giống Chúa.
  2. Khi tôi lãnh nhận Mình và Máu Chúa, là tôi lãnh nhận tâm hồn và ứơc mơ của Chúa. Tôi đã trở thành một phần của Người. Những người chung quanh tôi cũng là một phần trong thân thể Chúa. Tôi có nhìn họ như anh em? Ai là người tôi chưa có thể đối xử như người anh em? Xin Chúa Giê-su giúp tôi nhìn họ với cái nhìn của Chúa.

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next