Chúa Nhật 21 Thường Niên
Bài Đọc I: Joshua 24:1-2,15-17,18 II: Ephesians 5:21-32
Phúc Âm
Gioan 6:60-69

60 Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: "Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?"
61 Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: "Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư?
62 Thế thì anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao?
63 Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.
64 Nhưng trong anh em có những kẻ không tin". Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người.
65 Người nói tiếp: "Vì thế, Thầy bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho".
66 Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi với Người nữa.
67 Vậy Đức Giêsu hỏi Nhóm Mười Hai: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?"
68 Ông Simon Phêrô liền đáp: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.
69 Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa".


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Lời hứa ban phép Thánh Thể là mình và máu Ngài đã làm cho nhiều người (đám đông dân chúng, người Do Thái, và các môn đệ của Ngài) bỏ Đức Giêsu mà đi. Nhưng Nhóm Mười Hai đã tin nơi Đức Giêsu.


Suy Niệm
  1. Bạn đang ở trong đám đông đi theo Đức Giêsu. Bạn có phản ứng gì khi nghe lời Ngài dạy như thế? Theo bạn nghĩ Đức Giêsu cảm thấy thế nào khi các môn đệ của Ngài bỏ đi?
  2. Có bao giờ bạn thấy điều gì, hoặc lời giáo huấn nào khó chấp nhận? Đoạn Tin Mừng này giúp giải đáp như thế nào?
  3. Đông lực nào đưa bạn đến với Đức Giêsu? Động lực nào làm cho bạn muốn ở lại trong Ngài?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next