Chúa Nhật 20 Thường Niên
Bài Đọc I: Proverbs 9:1-6 II: Ephesians 5:15-20
Phúc Âm
Gioan 6:51-58

51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống".
52 Người Dothái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?"
53 Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.
54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết,
55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.
56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.
57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.
58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời".


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Đức Giêsu ban cho chúng ta "mình và máu của Ngài" để chúng ta có sự sống muôn đời. Và khi chúng ta ăn mình Ngài và uống máu Ngài, chúng ta sẽ hiệp thông với Ngài.


Suy Niệm
  1. Là người Công giáo, tôi tin Đức Giêsu hiện diện trong phép Thánh thể. Vậy tôi hiểu phép Thánh thể, "ăn mình Ngài và uống máu Ngài," và rước lễ thế nào? Phép Thánh thể có giúp tôi một đức tin mạnh mẽ hơn?
  2. Những kẻ ăn mình và uống máu Ngài sẽ ở trong Ngài và Ngài cũng sẽ ở trong họ. Vậy tôi có ở trong ngài không? Tôi có đang sống trong tình yêu và ân sủng của Ngài?
  3. Đức Giêsu nói Ngài đến để chúng ta có sự sống và sống sung mãn. Sự sống đó mang lại gì cho tôi? Sự sống đó thể hiện thế nào qua lời nói và việc làm của tôi?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next