Chúa Nhật 10 Thường Niên

Phúc Âm
Mác-cô 3:20-35

20 Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được.
21 Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.
22 Còn các kinh sư từ Giêrusalem xuống thì lại nói rằng Người bị quỵ vương Bê-en-dê-bun ám và Người dựa thế quỵ vương mà trừ quỵ.
23 Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: "Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được?
24 Nước nào tự chia rẻ, nước ấy không thể bền;
25 nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững.
26 Vậy xa-tan mà chống xa-tan, xa-tan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số.
27 Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được, nếu không trói người mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.
28 "Tôi bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha.
29 Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời".
30 Đó là vì họ đã nói "ông ấy bị thần ô uế ám".
31 Mẹ và anh em Đức Giêsu đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra.
32 Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!"
33 Nhưng Người đáp lại: "Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ?"
34 Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.
35 Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi."


Chi Tiết Hay


Một Điểm Chính

Chúa Giêsu nhờ từ Thiên Chúa mà ra và thực hiện ý của Thiên Chúa. Ngài dón nhận chúng ta trong một gia đình thiêng liêng bởi đức tin khi chúng ta tin vào Ngài và thực hiện ý của Thiên Chúa.


Suy Niệm
  1. Tôi là ai trong đám đông? Là những ký lục, người thân nhân tưởng "Ngài đã mất trí" hay tôi là người anh chị em thực hiện Thánh ý Thiên Chúa.
  2. Nói cách chung, sự liên hệ đòi hỏi trách nhiệm, thời giờ, tận hiến hay hy sinh; Tôi đã cố gắng được bao nhiêu để xây dựng mối liên hệ thân mật với Chúa?
  3. Mối liên hệ giửa tôi với Chúa ra sao? Có bao giờ tôi nghi ngờ về sự hiện diện của Người?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn
Previous Next