Chúa Nhật 3 Mùa Chay
Bài Đọc I: Exodus 20:1-17 II: 1Cor 1:22-25
Phúc Âm
Gioan 2:13-25

13 Lễ vượt qua của người Do thái gần đến, và Đức Giêsu lên Giêrusalem.
14 Ngài gặp thấy trong đền thờ phường buôn bò, cừu, bồ câu, và quân đổi bạc ngồi đó.
15 Ngài mới lấy giây thừng làm roi mà xua đuổi hết thảy ra khỏi đền thờ cùng với cừu và bò của họ;
16 và bảo quân bán bồ câu: "Hãy cất khỏi đây các vật ấy, đừng biến nhà Cha ta thành một cái chợ."
17 Môn đồ nhớ lại là có chép rằng: "Lòng nhiệt thành đối với nhà Chúa sẽ nghiến cả mình tôi."
18 Vậy người Do thái lên tiếng nói với Ngài: "Dấu nào ông tỏ ra được cho chúng tôi thấy là ông có quyền như thế?"
19 Đức Giêsu đáp lại và bảo: "Phá đền thờ này đi! Và trong ba ngày ta sẽ dựng lại!"
20 Người Do thái nói: "Phải mất bốn mươi sáu năm, đền thờ này mới được dựng nên, thế mà trong ba ngày, ông sẽ dựng lại được ư?"
21 Còn Ngài, Ngài đã nói về đền thờ thân mình Ngài.
22 Vậy khi Ngài sống lại từ cõi chết, môn đồ Ngài đã nhớ lại là Ngài đã nói thế, và họ đã tin vào Kinh thánh và lời Đức Giêsu đã nói.
23 Trong thời gian Ngài ở tại Giêrusalem vào dịp Vượt qua, thì trong đám người chầu lễ đã có lắm kẻ tin vào Danh Ngài, bởi được chứng kiến các dấu lại Ngài làm.
24 Nhưng Đức Giêsu không tín nhiệm vào họ vì Ngài biết họ hết thảy,
25 và không cần phải có ai tuyên chứng về người ta, vì chính Ngài, Ngài đã biết có gì nơi con người ta.


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Đức tin vào Chúa Giêsu: Các môn đồ nhớ lại những gì Ngài đã nói và đã làm, và "họ đã tin vào Kinh thánh và lời Đức Giêsu đã nói" (c.22).


Suy Niệm
  1. Đặt mình vào khung cảnh đền thờ: bạn là "thầy cả", đang chứng kiến sự việc thanh tẩy đền thờ của Đức Giêsu. Bạn nhìn thấy gì? Nghe thấy gì? Cảm thấy gì?
  2. Sau khi Đức Giêsu phục sinh, các môn đồ đã tin vào Ngài. Bạn có kinh nghiệm cụ thể nào để minh xác niềm tin vào Đức Giêsu?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next