Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Bài Đọc I: Deut 8:2-3,14-16 II: 1Cor 10:16-17
Phúc Âm
Gioan 6:51-58

51 "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."
52 Người Do thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?"
53 Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu con Người, các ông không có sự sống nơi mình.
54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì sẽ được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết,
55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.
56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.
57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.
58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Đoạn phúc âm này diễn đạt Chúa Giêsu thiết lập phép Thánh Thể. Ăn thịt và uống máu Người mang lại ơn cứu độ, nhờ đó chúng ta có sự sống hiện tại (c.53), có sự sống đời đời (c.54), và được liên kết với Chúa (c.56).


Suy Niệm
  1. Khi tôi Rước Lễ, đó có phải là thịt và máu thánh Chúa không? Điều gì làm tôi tin như vậy?
  2. Tôi vẫn thường ăn uống để sống, vậy tôi dùng gì để được sống đời đời?
  3. Người Do Thái đã đặt câu hỏi với Chúa Giêsu về thức ăn thức uống đặc biệt này. Có bao giờ ai đã hỏi tôi về đức tin "Chúa là bánh hằng sống?" Tôi phản ứng và trả lời ra sao?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous