Chúa Nhật 33 Thường Niên
Bài Đọc I: Proverbs 31:10-13,19-20,30-31 II: 1Thessalonians 5:1-6
Phúc Âm
Matthêu 25:14-30

14 "Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ riêng của mình đến mà giao phó của cải mình cho họ.
15 Ông cho người này năm nén, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy khả năng riêng của mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức,
16 người đã lãnh năm nén lấy số tiền ấy làm ăn buôn bán, và gây lời được năm nén khác.
17 Cũng vậy, người đã lãnh hai nén gây lời được hai nén khác.
18 Còn người đã lãnh một nén thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.
19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ của các đầy tớ ấy đến và thanh toán sổ sách với họ.
20 Người đã lãnh năm nén tiến lại gần, đưa năm nén khác, và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm nén, tôi đã gây lời được năm nén khác đây".
21 Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành! Trong việc ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ đặt anh lên coi việc nhiều. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!
22 Người đã lãnh hai nén cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao tôi hai nén, tôi đã gây lời được hai nén khác đây".
23 Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành! Trong việc ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ đặt anh lên coi việc nhiều. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!"
24 Rồi người đã lãnh một nén cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãí.
25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy!"
26 Ông chủ đáp: "Hỡi tên đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Ngươi đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi,
27 thì đáng lý ngươi phải gởi số bạc của ta cho các chủ ngân hàng, để khi ta đến, ta thu hồi của thuộc về ta cùng với số lời chứ!
28 Vậy các ngươi hãy lấy nén bạc khỏi tay nó mà đưa cho người có mười nén.
29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi.
30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chổ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng.


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Ta cần tích cực chuẩn bị vì Chúa tới bất thình lình. Đừng sợ hãi hay lười biếng.


Suy Niệm
  1. Chúa cho tôi nén bạc nào, tài năng nào, lợi điểm nào?
  2. Tôi có tích cực phát triển vốn liếng Chúa cho không?
  3. Nếu hôm nay là ngày phán xét, Chúa sẽ phán quyết tôi ra sao?
  4. Tôi tính sẽ đầu tư vốn liếng Chúa cho như thế nào?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next