Chúa Nhật 23 Thường Niên
Bài Đọc I: Ezekiel 33:7-9 II: Romans 13:8-10
Phúc Âm
Matthêu 18:15-20

15 "Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôí. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã được món lợi là người anh em mình.
16 Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân.
17 Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.
18 "Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy.
19 "Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em họp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời sẽ ban cho.
20 Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ".


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Đức Giê-su không hiện diện trong đám đông, Ngài chỉ hiện diện trong một cộng đoàn - dù bé nhỏ như gia đình hay rộng lớn như giáo hội-- bởi vì linh hồn của cộng đoàn là tình yêu và trong tình yêu mới có sự hợp nhất. Mục đích của ba bước trong phương thức hòa giải là để đưa người anh em lầm lạc trở về với tình yêu và sự hợp nhất, ngay cả biện pháp tuyệt thông cũng chỉ là đưa người lạc bước trở về làm hòa với cộng đoàn.


Suy Niệm
  1. Đường lối nào bạn dùng để làm hòa với kẻ thù?
  2. Giáo Hội đã dựa theo giáo huấn của Đức Giê-su như thế nào khi tuyệt thông một giáo hữu? Thái độ của bạn và cuả cộng đoàn đối với trường hợp này như thế nào?
  3. Khi tham dự cầu nguyện với cộng đoàn bạn có cảm nghiệm được sự hiện diện và tác động của Chúa không? Bạn cảm thấy thế nào khi bạn cầu nguyện mà lòng vẫn còn một vài mâu thuẫn với phần tử nào đó trong cộng đoàn?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next