Chúa Nhật 19 Thường Niên
Bài Đọc I: 1Kings 19:9,11-13 II: Romans 9:1-5
Phúc Âm
Matthêu 14:22-33

22 Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán đám đông.
23 Sau khi giải tán đám đông, Người đi riêng lên núi mà cầu nguyện. Chiều đến, Người vẫn ở đó một mình,
24 còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ nhiều dặm, bị sóng đánh vì ngược gió.
25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ.
26 Thấy Người đi trên mặt biển các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy !", và sợ hải la lên.
27 Đức Giêsu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm chính Thầy đây, đừng sợ!
28 Ông Phê-rô liền thưa với Người : "Thưa Ngài nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài".
29 Đức Giêsu bảo ông : "Cứ đến!" Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giêsu.
30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên : "Thưa Ngài xin cứu con với !"
31 Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói : "Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?
32 Khi Thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay.
33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói : "Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!"


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Chúa Giêsu là Thiên Chúa

"Chính Thầy đây" (c. 27) có thể được dịch chính xác hơn thành "Ta đây", là cách mà Chúa tỏ thiên tính trong Cựu Ước (Is 41:4 và 43:10). Đi trên sóng biển cũng là dấu chỉ Thiên Chúa, như trong Job 9:8 có câu "Mình Ngài là đấng trải ra các tầng trời và đạp chân trên sóng biển". (Có thể xem thêm Ex 14:13-31, Ps 77:20, Is 43:16, Hab 3:15). Thấy quyền năng Ngài, dân chúng bái lạy và nói: "Ngài là Con Thiên Chúa" (c.33).


Suy Niệm
  1. Đức tin của tôi lớn tới độ nào? Tôi có kinh nghiệm gì trong cuộc sống để tuyên xưng rằng "Ngài là con Thiên Chúa"?

  2. Đời tôi đã gặp những sóng gió nào? Có làm tôi sao lãng việc trung thành với Chúa không? Hiện giờ tôi đang sợ những sóng gió nào?

  3. Than thở cùng Chúa, "Thưa Ngài, xin cứu con với". Chúa trả lời ra sao?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next