Chúa Nhật 1 Mùa Chay
Bài Đọc I: Genesis 2:7-9,3:1-7 II: Romans 5:12,17-19
Phúc Âm
Mátthêu 4:1-11

1 Bấy giờ Đức Giê su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỵ cám dỗ.
2 Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói.
3 Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi!
4 "Nhưng Người đáp: "Đã có lời chép rằng:
Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh,
nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra".
5 Sau đó, quỵ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ,
6 Rồi nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng:
Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn,
và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng,
cho bạn khỏi vấp chân vào đá".
7 Đức Giê su đáp: "Nhưng đã có lời chép rằng:
Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.
8 Quỵ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy,
9 và bảo rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi".
10 Đức Giê su liền nói: "Xatan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng:
Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi".
11 Thế rồi quỵ bỏ Ngài mà đi, và kìa các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.


Chi Tiết Hay


Một Điểm Chính

Chúa Giêsu là người con trung tín vâng lời Đức Chúa Cha.
Thiên Chúa thử thách dân Do Thái 40 năm trong sa mạc. Người Do Thái đã thất bại vìnghi ngờ, phàn nàn, thờ tượng bò vàng, không vâng lời, và thử thách Thiên Chúa. Sau cùng, Môsê hối thúc dân Do Thái hãy rút tỉa bài học từ sai lầm tội lỗi của mình và không được thử thách Thiên Chúa nữa. Chúa Giêsu chịu cám dỗ 40 ngày trong sa mạc. Ngài trích dẫn lời Môsê, vâng theo thánh ý Đức Chúa Cha và không thử thách Thiên Chúa. Ngài đã thắng cám dỗ, điều đó chứng tỏ rõ ràng Ngài là con Đức Chúa Cha đích thực, xứng đáng với giao ước Thiên Chúa.


Suy Niệm
  1. Chúa Giêsu trở nên thế nào sau 40 ngày nhịn đói trong sa mạc?
  2. Trong đời sống tôi, ở đâu là sa mạc? là sự thử thách?
  3. Satan xui dục Chúa Giêsu hãy thử thách Thiên Chúa. Trong đời sống tôi, ở đâu là những cám dỗ xúi dục tôi thử thách Chúa? Tôi đã đáp trả thế nào?
  4. Trong tương lai, tôi phải hành động thế nào, cần phải làm gì để chuẩn bị đối phó với cám dỗ?
  5. Thiên Chúa thử thách để thấy lòng tin. Lòng tin của tôi thế nào? Có được phần nào xứng đáng để hưởng Giao Ước Cứu Độ của Chúa không?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn Next